AUTOR:
admin
KATEGORIE:
UDOSTĘPNIJ POST:

Procesy sądowe w sprawach gospodarczych,( to jest pomiędzy przedsiębiorcami), potrafią ciągnąć się latami. Każda ze stron sporu chce wygrać i stara się wszelkimi dostępnymi metodami osiągnąć zwycięstwo nad swoim przeciwnikiem procesowym, angażując w proces znaczne środki finansowe ale przede wszystkim czas, który można by przeznaczyć na rozwój swojej działalności gospodarczej . Ale czy istnieje możliwość, aby każdy ze sporu wyszedł zwycięsko?  W mojej ocenie taką szansę daje mediacja.

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu z pomocą procesjonalnego, bezstronnego i neutralnego mediatora. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody pomiędzy stronami. Atutami mediacji jest czas i koszty, statystycznie mediacja potrafi być 13 razy szybsza oraz 5 krotnie tańsza od postępowania sądowego.

Czas mediacji jest uregulowany w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego. Sąd wyznacza okres do jednego miesiąca ma zawarcie ugody, jednak na zgodny wniosek obu stron sąd może przedłużyć ten termin. Kolejną zaletą są koszty, które ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń. W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 60 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie – 25 zł. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1.000 zł). W przypadku mediacji, do której doszło nie na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji. Od ponoszenia kosztów mediacji strona nie może zostać zwolniona, nawet jeśli korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych.

Jak wygląda przebieg mediacji?

  1. Mediator kontaktuje się ze stronami w celu ustalenia terminu i miejsca posiedzenia mediacyjnego. Nie może być to budynek sądu ani siedziba lub miejsce zamieszkania stron.
  2. Posiedzenie mediacyjne nie musi się odbyć, jeśli jedna ze stron nie chce w nim uczestniczyć. Wówczas mediator może spotkać się indywidualnie z każdą ze stron postępowania                             i pośredniczy w rozmowie między nimi
  3. Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół. Jeśli strony zawarły ugodę, wtedy mediator wpisuje warunki ugody do protokołu  lub załącza taką ugodę w formie załącznika
  4. Jeżeli strony zawarły ugodę, zostaje ona dołączona do protokołu. Mediator informuje strony, że przez podpisanie ugody wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Mediator przekazuje protokół wraz z ugodą do właściwego sądu oraz doręcza stronom odpis protokołu. Sąd niezwłocznie przeprowadza postępowanie, co do zatwierdzenia lub nadania klauzuli wykonalności dla ugody zawartej przed mediatorem

Ugoda to nic innego jak umowa pomiędzy stronami sporu, która określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców. Należy podkreślić, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku zawrzeć ugody w czasie trwania mediacji. W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia porozumienia – strony nie są związane propozycjami wzajemnych ustępstw i nie można się na nie powoływać w czasie trwania dalszego procesu.

AUTOR

admin

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI