AUTOR:
admin
KATEGORIE:
UDOSTĘPNIJ POST:

Upadłość konsumencka jest uważana w społeczeństwie  za najefektywniejszy  sposób pozbycia się długów. Powszechna opinia o podstawach do ogłoszenia upadłości, procedurze upadłościowych i jej skutkach jest w opinii publicznej zaburzona.  Spowodowane jest to powierzchowną analizą przepisów oraz pozyskiwaniem informacji z wątpliwej jakości stron internetowych, które oferują „pomoc” w ogłoszeniu upadłości za „odpowiednim” wynagrodzeniem. Przez brak indywidualnej i  profesjonalnej analizy sytuacji finansowej klienta, upadłość może wyrządzić więcej szkód niż przynieść pożytku.

Upadłość konsumencka  to przede wszystkim  postępowanie sądowe skierowane wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (lub gospodarstwa rolnego – jeśli jest ono jedynym źródłem utrzymania konsumenta). Kolejną przesłaną do ogłoszenia upadłości, jak łatwo się domyślić, jest stan niewypłacalności, czyli brak możliwości regulowania zobowiązań finansowych przez okres co najmniej trzech miesięcy. Należy podkreślić, że upadłość co do zasady nie oznacza automatycznego umorzenia zobowiązań, jest wręcz przeciwnie, ustawowym celem procedury upadłościowej jest spłacenie wierzyciel w jak największym stopniu z majątku dłużnika, a następnie umorzenie pozostałych zobowiązań.

Wbrew obiegowej opinii o upadłości konsumenckiej należy zauważyć, iż nie wszystkie długi będą podlegały umorzeniu. O całkowitym oddłużeniu mogą zapomnieć dłużnicy, którzy:

  • Są zobowiązani do płacenia alimentów
  • Zobowiązanie wynika z wyroku sądowego, które ma naprawić  szkody lub zadośćuczynić  za doznaną krzywdę
  •  Zobowiązań wynikających z tytułu roszczeń odszkodowawczych za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
  • Została nałożona kara grzywny przez sąd karny

Postępowanie upadłościowe składa się z trzech etapów

Pierwszy etap prowadzący do ogłoszenia upadłości konsumenckiej odbywa się przed Sądem gospodarczym. Na tym etapie sąd bada czy dłużnik spełnia przesłanki upadłościowe takie jak brak wypłacalności. Należy zaznaczyć, iż na tym etapie dłużnik ma obowiązek przedstawić sądowi spis długów, które posiada. Zgłoszenie wierzytelności skutkuje brakiem możliwości prowadzeniem sporu z wierzycielem o zasadność bądź wysokość zobowiązania.

Po ogłoszeniu upadłości przez sąd rozpoczyna się właściwa procedura upadłościowa. Na tym etapie zostaje powołany syndyk, który ma za zadanie ustalić majątek dłużnika, który następnie spienięży. Uzyskane środki pieniężne posłużą do spłaty wierzycieli. Syndyk nadzoruje  spłatę wierzyciel nawet do 7 lat po dniu ogłoszeniu upadłości. 

Tutaj należy podkreślić, że z dniem ogłoszenia upadłości wszystkie zobowiązania (nawet jeszcze niewymagalne) stają się wymagalne. Dodatkowo Syndyk odbiera zarząd nad całym majątkiem upadłego celem spieniężenia wszystkich wartościowych ruchomości oraz nieruchomości.  Syndyk dąży do zlikwidowania majątku, aby spłacić wierzycieli w jak największym stopniu.

Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe, w przypadku gdy, osoba ogłaszająca upadłość pozostaje w związku małżeńskim i istnieje między współmałżonkami ustrój wspólnoty majątkowej, to z dniem ogłoszenia upadłości wspólność małżeńska ustaje.  Cały majątek wypracowany przez wszystkie lata małżeństwa zostaje zajęty przez syndyka i wchodzi w  skład masy upadłości. Aby odzyskać część majątku, drugi małżonek może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym.

Ostatnim etapem jest sporządzenie przez Syndyka planu spłaty. Plan spłaty jest dokumentem określającym czas trwania oraz sposób spłaty wierzycieli. Okres spłaty długów może trwać od 36 do nawet 84 miesięcy. Jeżeli upadły wywiąże się ze wszystkich nałożonych na nich obowiązków , to sąd wyda postanowienie, w którym umorzy pozostałą część długów.

Dopiero po przejściu długiej i skompilowanej procedury upadłościowej, dłużnik osiąga swój zamierzony cel, jakim jest umorzenie wszystkich długów.  Kosztem tego procesu jest wyzbycie się całego majątku osobistego. Dlatego decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powinna być dokonywana po indywidualnej analizie finansowej. W związku z powyższym ważne jest, aby osoba chcąca ogłosić upadłość konsumencką kontaktował się z profesjonalnymi osobami, które mogą pomóc w skutecznym oddłużaniu się.

Na rynku istnieje wiele przedsiębiorstw udzielających gwarancji ogłoszenia upadłości przez konsumentów. Firmy, za niewspółmiernie wysokim wynagrodzeniem składają wniosek, w imieniu dłużników, do sądów gospodarczych. W rzeczywistości, podmioty te nie analizują indywidualnych sytuacji finansowych klientów i nie oferują rozwiązań prawnych dopasowanych do sytuacji, w których znaleźli się dłużnicy. Nieuczciwe firmy bazują na niewiedzy i braku świadomości konsumentów, często pogarszając tylko sytuację materialną dłużników.  Szukając pomocy prawnej należy zweryfikować podmiot, z którym chcemy nawiązać współpracę. Może się tak zdarzyć, że firma deklarująca się jako kancelaria upadłościowa jest tylko pośrednikiem pomiędzy klientem a profesjonalnym pełnomocnikiem.

Godnymi polecenia specjalistami są radcowie prawni, adwokaci, a także doradcy restrukturyzacyjni potocznie nazywani syndykami, którzy często prowadzą własne kancelarie upadłościowe. Profesjonalna pomoc prawna udzielona przez specjalistów zajmujących się oddłużaniem będzie gwarantem prawidłowego przebiegu postępowania upadłościowego.

Opracował aplikant radcowski Krzysztof Soból
Fot. Canva

AUTOR

admin